Likestillning IT-bransje

FNs bærekraftsmål, Likestilling mellom kjønnene, Mål 5  FNs bærekraftsmål, Anstendig arbeid og økonomisk vekst, Mål 8

Utfordringer

Likestilling handler ikke bare om kvantitative måleverdier som andel kvinner/menn i bedriften eller ledelsen. Det handler like mye hvis ikke mer om kvantitative aktiviteter som fremmer kultur og inkludering. Noe som er mye vanskeligere å sette tall på men, erfaringsmessig tydelig. Du kan sikkert huske når du har vært i en situasjon hvor du føler at kulturen sitter i veggene, både i positiv og negativ forstand. Vår bedriftskultur i Consid er en av våre største eiendeler. Dette er en av de sterke faktorene til vår vekst i det tempoet som vi gjør. Vi trives med hverandre og har det gøy sammen. Vi oppmuntrer og utfordrer hverandre.

Som mange andre bedrifter har vi en større andel kvinner i stillinger som HR, økonomi og kommunikasjon enn innen utvikling. Det skyldes selvsagt på større faktorer enn kulturen hos oss som enkeltbedrift, men, kanskje vi kan finne nøkkelen til hvorfor så få kvinner velger å jobbe med IT hvis vi snur på spørsmålet å ser på hvorfor så mange kvinner velger å jobbe med HR og økonomi. Er det ulike forestillinger om hva som venter av kultur og inkludering mellom de ulike yrkesrollene? Tenk over det for å se hva du kan gjøre for at IT-bransjen skal preges av et inkluderende klima. Det gjør vi.

Q by Consid

Q by Consid er Consids fellesskap for likestilling – en plattform der vi jobber for økt likestilling i teknologibransjen. Dette gjennom initiativene Q Community, Q Meet, Q Mentoria & eQualizer, og for å drive opinion om emnet i bransjen og i samfunnet.

Q Community er et digitalt fellesskap hvor vi møtes, blir inspirert, nettverker og deler erfaringer rundt problemstillinger knyttet til likestilling i teknologibransjen, Q Meet er vårt arrangement innenfor rammen av Q by Consid, gjennom Q Mentoria ønsker vi å inspirere unge jenter og kvinner når det kommer til tech ved å tilby mentorskap og dele med oss ​​vår kunnskap og ekspertise på områdene som en potensiell studie- og karrierevei innen tech kan innebære.

Q by Consid er et fellesskap der målet vårt er å skape så mye mer enn arrangementer og møter – vi ønsker å skape reell endring og påvirke både de kvalitative og kvantitative delene av likestillingsområdet. Til våre arrangementer inviterer vi bransjekolleger, studenter og ansatte til nettverk, bygge broer, skape rollemodeller, samarbeide og inspirere hverandre.

Q Community is a digital community where we meet, be inspired, network and share experiences on issues related to gender equality in the tech industry, Q Meet is our event within the framework of Q by Consid, through Q Mentoria we want to inspire young girls and women when it comes to tech by offering mentorship and sharing with us our knowledge and expertise in the areas that a potential study and career path in tech can entail.

Q by Consid is a community where our goal is to create so much more than events and meetings – we want to create real change and influence both the qualitative and quantitative parts of the gender equality area. For our events, we invite industry colleagues, students and employees to network, build bridges, create role models, collaborate and inspire each other.

Årets eQualizer

På vår årlige galla i Blå hallen i Stockholm har vi for andre år på rad tildelt prisen Årets eQualizer. Prisen deles ut til en person som på en forbilledlig måte har drevet likestillingsspørsmålet i IT-bransjen fremover det siste året og dermed spiller en vesentlig rolle når det gjelder en utvikling i riktig retning i bransjen i fremtiden.

Lederskapsutvikling

Under 2020 har Consid satset for å videreutdanne våre ledere innen områder som krenkende diskriminering, seksuell trakassering, hersketeknikker og arbeidsrelatert stress. Hele 80 av Consids 90 ledere har fått opplæring og diskutert temaene for å få riktig teoretisk grunnlag og praktiske verktøy for å kunne motvirke enhver sjargong eller atferd som ikke er akseptert på vår arbeidsplass. Vi håper at vi og våre ansatte bringer kunnskap til våre kunder og derved har en positiv innvirkning på vårt felles arbeidsmiljø.

Gjesteforelesninger

Under den pågående Covid-pandemien fikk Consid også muligheten til å få flere perspektiver på temaene som inkludering, talentutvikling og arbeidsrelatert stress. Ettersom tre gjesteforelesere hadde digitale trekninger. Kajsa Asplung, forsker i talentutvikling. Johanna Lundin, en av Sveriges mest bookede likestillingslektorer. Carita Håkansson, forskergruppeleder i arbeidsmiljø og helse ved Lunds Universitet, bidro med sin kunnskap som har dannet grunnlaget for Consids fremtidige arbeid med inkludering, mangfold og likeverd.

Nathalie Besèr, kommunikasjonssjef Consid

Nathalie Besèr

Leder for Kommunikasjon og Bærekraft

nathalie.beser@consid.se +46 73-056 70 30 Les mer